Kvartalsrapport Q1 2014

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 31. marts 2014 blev et overskud på 11,5 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. pr. 31. marts 2013
 • Periodens administrationsomkostninger blev 1,8 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. pr. 31. marts 2013.
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 9,7 mio. kr. (31. marts 2013: 13,5 mio. kr.)
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 4,7 mio. kr. (31. marts 2013: 3,2 mio. kr.). I periodens finansielle omkostninger indgår negativ værdiregulering af renteswaps med 1,2 mio. kr. (31. marts 2013: + 1,8 mio. kr.) samt værdiregulering af prioritetsgæld med 0,0 mio. kr. (31. marts 2013: – 1,7 mio. kr.)
 • Der er i perioden foretaget dagsværdiregulering af ejendomme med -3,2 mio. kr. Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 965,5 mio. kr. mod 968,7 mio. kr. ultimo 2013.
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 1,3 mio. kr. (31. marts 2013 9,7 mio. kr.) 
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 2,1 mio. kr. (31. marts 2013: 8,1 mio. kr.) Bestyrelsen fastholder sin forventning til en pengestrøm i niveauet 32 mio. kr. for hele 2014. 
 • Ultimo første kvartal var udlejningsgraden 80,8 mod 81,8 ultimo 2013. 
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 73,5 pct. i forhold til 73,5 pct. ultimo 2013.
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 82,37 mod 81,88 ultimo 2013, svarende til en stigning på 0,60 pct. 
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 225,8 mio. kr. mod 224,4 mio. kr. ultimo 2013.
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2014 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 42 mio. kr. (2013: 48,0 mio. kr.).


Hent meddelelse

Compare Listings