Advanced Search
we found 0 results

Forløb af ordinær generalforsamling

Den 28. april 2014 fra kl. 16:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S CVR-nr. 28 50 09 71 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Advokat Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert, blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013
Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2013. Formandens beretning blev taget til efterretning. 

3. Fremlæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
Regnskabet for året 2013 udviste et underskud (efter skat) på 39,2 mio. kr.

Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesformanden, der samtidig indstillede, at der ikke skulle foretages udlodning for 2013.

Den reviderede årsrapport for 2013 samt forslaget om, at der ikke skete udlodning for 2013, blev vedtaget. 

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Forslaget om decharge til bestyrelse og direktion blev vedtaget.

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2014
Bestyrelsens forslag om et vederlag for regnskabsåret 2014 på 250.00 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson blev genvalgt til bestyrelsen.

7. Valg af revisor
Bestyrelsens forslag om genvalg til KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, blev vedtaget.

8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

10. Eventuelt
Intet til behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Hent meddelelse

Compare Listings