Delårsrapport, 2. kvartal 2014

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. juni 2014 blev et overskud på 21,6 mio. kr. mod 29,7 mio. kr. pr. 30. juni 2013. 
 • Periodens administrationsomkostninger blev 2,8 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. pr. 30. juni 2013. 
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 18,8 mio. kr. (30. juni 2013: 26,7 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 8,5 mio. kr. (30. juni 2013: 3,9 mio. kr.). I periodens finansielle omkostninger indgår negativ værdiregulering af renteswaps med 2,5 mio. kr. (30. juni 2013: + 4,8 mio. kr.) samt værdiregulering af prioritetsgæld med 0,1 mio. kr. (30. juni 2013: – 2,1 mio. kr.)
 • Der er i perioden foretaget dagsværdiregulering af ejendomme med 2,4 mio. kr. Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 971,1 mio. kr. mod 968,7 mio. kr. ultimo 2013. 
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 9,5 mio. kr. (30. juni 2013: 19,1 mio. kr.) 
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 13,3 mio. kr. (30. juni 2013: 19,4 mio. kr.) Den lavere pengestrøm skyldes primært den lavere lejeindtægt og de højere driftsomkostninger i forhold til samme periode sidste år. Bestyrelsen forventer herefter en pengestrøm i niveauet 26 mio. kr. for hele 2014 mod tidligere udmeldt 32 mio. kr. 
 • Ultimo andet kvartal var udlejningsgraden 80,0 mod 81,8 ultimo 2013. 
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 72,0 pct. i forhold til 73,5 pct. ultimo 2013. 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 85,35 mod 81,88 ultimo 2013, svarende til en stigning på 4,23 pct. 
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 233,9 mio. kr. mod 224,4 mio. kr. ultimo 2013. 
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden. 
 • Som en naturlig konsekvens af den omstrukturering fra en forening til et sædvanligt ejendomsselskab, der blev gennemført i 2013, har bestyrelsen med virkning fra 2015 besluttet at hjemtage de administrative opgaver, der indtil nu er blevet varetaget af Deas A/S. Det er forventningen, at selskabet herved vil komme tættere på ejendommenes drift og opnå en endnu bedre kontakt til sine lejere. 
 • Etableringen af egen ejendomsadministration forventes ikke at påvirke resultatet for 2014 væsentligt. 
 • For hele 2014 forventer bestyrelsen således fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 42 mio. kr. (2013: 48,0 mio. kr.)

Hent meddelelse

Compare Listings