Koncernårsrapport 2013 og afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Ejendommenes driftsresultat blev et overskud på 56,3 mio. kr. mod 56,0 mio. kr. i 2012. 
 • Årets administrationsomkostninger blev 8,3 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2012. Årets administrationsomkostninger er påvirket af engangsomkostninger til omstrukturering af koncernen. 
 • Resultatet før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 48,0 mio. kr. (2012: 50,0 mio. kr.). Resultatet svarer til bestyrelsens forventning som offentliggjort i børsprospektet. 
 • Årets finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 11,9 mio. kr. (2012: 25,0 mio. kr.) 
 • Dagsværdireguleringen af koncernens ejendomme er negativ med 65,9 mio. kr. (2012: -84,5 mio. kr.) Den negative værdiregulering er udtryk for fortsat faldende markedsværdier i de ejendomssegmenter, koncernen er eksponeret til. 
 • Koncernens resultat efter skat er et underskud på 39,2 mio. kr. (2012: et underskud på 47,2 mio. kr.) Resultatet er ikke tilfredsstillende. 
 • Koncernens pengestrøm fra driften er 35,8 mio. kr. (2012: 35,5 mio. kr.) 
 • I løbet af 2013 er tomgangen målt på lejeværdi steget fra 13,7 pct. primo året til 18,2 pct. ved årets slutning. Stigningen skyldes primært to større fraflytninger. 
 • Ejendommenes dagsværdi udgør ultimo året 969 mio. kr. (2011: 1.035 mio. kr.) 
 • I forhold til ejendomsporteføljens værdi udgør gælden (Loan To Value) ultimo året 73,5 pct. (2012: 75,7) 
 • Ultimo året er indre værdi pr. aktie 81,88. 
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2013 224,4 mio. kr. (2012: 214,5 mio. kr.) 
 • For året 2014 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer og finansielle poster i niveauet 42 mio. kr. (2013: 48,0 mio. kr.). Den lavere forventning til 2014 skyldes den stigende tomgang og generelt faldende lejeniveauer. 
 • Koncernens pengestrøm fra driften forventes i 2014 at være positiv i niveauet 32 mio. kr. (2013: 35,8 mio. kr.) 
 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013. 

Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. april 2014 fra kl. 16:00 på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Hent meddelelse
Hent årsrapport 2013

Compare Listings