Advanced Search
we found 0 results

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

  i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse mandag den 28. april 2014 kl. 16:00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, med følgende 

Dagsorden   

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013  

3. Fremlæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Selskabets årsrapport for 2013 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk.

For regnskabsåret 2013 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.For 

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2014

For regnskabsåret 2014 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.00 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2013. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson på valg. Alle er villige til genvalg. 

7. Valg af revisor

Selskabets revisor er KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg. 

8. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.    

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %. 

10. Eventuelt 

Tilmelding, adgangskort og dagsorden

Ethvert aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest tre dage forinden afholdelsen af generalforsamlingen har tilmeldt sig som deltager deri.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2013 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 28. april 2014 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk.

Tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuel afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af depotnummer og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, bestilling af adgangskort og eventuelt afgive fuldmagt ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til

Computershare A/S
Kongevejen 418
2840 Holte,

eller på fax. 45 46 09 98, senest den 25. april 2014 kl. 23:59.

Hent meddelelse

Compare Listings