Delårsrapport for 1. kvartal 2023

  • Lejeindtægter: 25,4 mio. kr. (1. kvartal 2022: 19,1 mio. kr.). Lejeindtægterne, der er realiseret på det forventede ni- veau, er øget med +6,3 mio. kr. (+33%) i forhold til samme periode sidste år. Stigningen sammensættes af effekten af en øget udlejningsgrad, forhøjede lejeniveauer samt ordinære lejereguleringer efter udviklingen i nettoprisindekset, og indeholder herudover en engangsindtægt på 2,4 mio. kr. fra en afsluttet markedslejesag.
  • Resultat af ejendommenes drift: 18,2 mio. kr. (1. kvartal 2022: 11,0 mio. kr.). Resultatet er påvirket af den positive udvikling i lejeindtægterne, herunder effekten af den realiserede engangsindtægt fra en markedslejesag, i kombination med ejendomsomkostninger lidt under sidste års niveau.
  • Værdiregulering af investeringsejendomme: +0,6 mio. kr. (1. kvartal 2022: 22,0 mio. kr.).
  • Værdien af ejendomsporteføljen: 1.347,3 mio. kr. (ultimo 2022: 1.325,0 mio. kr.) ved et gennemsnitligt vægtet afkast- krav på 6,6% (2022: 6,5%). Den samlede stigning på +22,3 mio. kr. kan henføres til dagsværdireguleringer (-3,0 mio. kr.) og forbedrings- og projektarbejder (+25,3 mio. kr.) i forbindelse med nyudlejninger og udvikling af ejendomme.
  • Resultat af primær drift før værdireguleringer udgør 15,4 mio. kr. (1. kvartal 2022: 8,3 mio. kr.), hvilket er +7,1 mio. kr. højere end 1. kvartal 2022 (+85,9%).
  • Resultat før skat: 8,2 mio. kr. (1. kvartal 2022: 28,3 mio. kr.).
  • Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør +5,6 mio. kr. (1. kvartal 2022: +2,2 mio. kr.) og afspejles primært på den ene side af den positive udvikling i lejeindtægterne og på den anden side af en stigning i renteomkostningerne.
  • Udlejningsgrad: 86,5% (Ultimo 2022: 85,3%). Ekskl. Ringager i Brøndby udgør udlejningsgraden 93,4% (ultimo 2022: 92,8%).
  • Selskabet fastholder de i årsrapporten 2022 udmeldte forventninger til et resultat af primær drift før værdireguleringer og pengestrømme fra driftsaktiviteten i niveauerne +48 mio. kr. og +18 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:
Selskabet er generelt kommet godt fra start i 2023. Lejeindtægter stiger med 6,4 mio. kr. og udgør 25,4 mio. kr. (19,0 mio. kr.), som dog indeholder indtægtsførsel af akkumuleret lejerestance på 2,4 mio. kr. opstået i forbindelse med en markedslejesag som selskabet anlagde i 2021 og vandt endeligt i første kvartal 2023. Men selv uden denne engangsindtægt, er der tale om en 21% stigning i forhold til samme periode 2022.

Niveauet for lejeindtægter reflekterer således, at selskabet går ind i 2023 med en historisk høj udlejningsgrad på 85,3% (92,8% ekskl. Ringager i Brøndby), samt lejeniveauer som har været stigende igennem 2022.

Selskabets portefølje befinder sig fortsat i et positivt scenarie med stor efterspørgsel og deraf relativt høje lejeniveauer. Vi forventer således, at den positive udvikling i udlejningsgraden, som vi har oplevet igennem det seneste års tid, vil fortsætte i resten af 2023, dog med en afdæmpet stigningstakt, idet vores lager – og logistik portefølje allerede er tilnærmelsesvist fuldt udlejet, og udlejningspotentialet på Ringager i Brøndby er aftagende i takt med at udlejningsgraden også her er steget betydeligt.
Udlejningsgraden for den samlede portefølje steg i første kvartal yderligere til 86,5% (93,4% ekskl. Ringager i Brøndby).

De mange udfordrende omstændigheder igennem 2022 påvirker fortsat store dele af ejendomsbranchen, ikke mindst den mere transaktionsdrevne del af branchen. Den solide og robuste økonomi i Danmark, ikke mindst den høje beskæftigelsessituation, fastholder de gunstige vilkår for den del af udlejningsmarkedet som er selskabets kerneforretning.

De forbedrede lejeindtægter medfører, i kombination med ejendomsomkostninger lidt under sidste års niveau, et resultat af primær drift før værdireguleringer på 15,4 mio. kr. (8,3 mio. kr.).

Selskabet er til gengæld negativt påvirket af de stigende renteomkostninger, som stiger til – 7,8 mio. kr. (– 1,9 mio. kr.), hvilket medfører at vi ikke fuldt ud kan høste frugterne af den forbedrede toplinje. Selskabet afventer på lige fod med kolleger i branchen en mere stabiliseret og forhåbentlig faldende rente. I det aktuelt meget turbulente og uforudsigelige finansierings – og rentemiljø, er vi tilfredse med en LTV ultimo marts måned på 45%.

Det tidligere udmeldte resultat af primær drift før værdireguleringer for året i niveauet 48 mio. kr. og en pengestrøm fra driftsaktivteten i niveauet 18 mio. kr. fastholdes.


Yderligere oplysninger:

Torben Schultz
Adm. direktør Tlf. 40 10 28 76


Hent meddelelsen
Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings