Forløb af ordinær generalforsamling

Den 20. april 2023 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR-nr. 28 50 09 71, hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn.


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022
 3. Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Resultat af bestyrelsesevaluering
 6. Præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning
 7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 11. Eventuelt


Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Poul Jagd Mogensen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 49,90% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repræsenteret i form af fuldmagt, brevstemme og/eller ved fysisk deltagelse.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


Ad pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022

Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.


Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Årsrapporten for regnskabsåret 2022 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at årsrapporten for 2022, som udviste et overskud på DKK 113.500.000 efter skat, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.


Ad pkt. 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.


Ad pkt. 5 – Resultat af bestyrelsesevaluering

Bestyrelsens resultat af bestyrelsesevaluering blev fremlagt.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens bestyrelsesevaluering til efterretning.


Ad pkt. 6  Præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning

Vederlagsrapporten for 2022 blev præsenteret til vejledende afstemning. Det var foreslået, at vederlagsrapporten godkendtes.

Vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.


Ad pkt. 7 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023

Det var foreslået for regnskabsåret 2023, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på DKK 325.000, og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på DKK 150.000.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.


Ad pkt. 8 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskabet, er offentliggjort via selskabets hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen.


Ad pkt. 9 – Valg af revisor

Efter indstilling fra revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse, var det foreslået, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisor. Indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til revisor eller revisionsfirmaer.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med det fornødne majoritetskrav.


Ad pkt. 10 – Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Intet til behandling.


Ad pkt. 11 – Eventuelt

Intet til behandling.


Generalforsamlingen hævet.


Som dirigent:

_____________________
Poul Jagd Mogensen


Klik her for referat af generalforsamlingen i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings