Delårsrapport 3. kvartal 2014

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. september 2014 blev et overskud på 33,7 mio. kr. mod 43,1 mio. kr. pr. 30. september 2013. Det lavere resultat skyldes en kombination af faldende lejeindtægter (-7,0 mio. kr.) og stigende driftsomkostninger (-2,4 mio. kr.). Begge forhold er et resultat af den stigende tomgang i porteføljen. 
 • Periodens administrationsomkostninger blev 3,9 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. pr. 30. september 2013. 
   
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 29,8 mio. kr. (30. september 2013: 38,7 mio. kr.)
   
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 13,4 mio. kr. (30. september 2013: 8,4 mio. kr.). I periodens finansielle omkostninger indgår negativ værdiregulering af renteswaps med 3,0 mio. kr. (30. september 2013: +5,2 mio. kr.) samt værdiregulering af prioritetsgæld med -0,2 mio. kr. (30. september 2013: -3,7 mio. kr.)
 • Der er i perioden foretaget dagsværdiregulering af ejendomme med 4,8 mio. kr. Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 973,5 mio. kr. mod 968,7 mio. kr. ultimo 2013.
   
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 15,9 mio. kr. (30. september 2013: -26,9 mio. kr.) 
   
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 21,5 mio. kr. (30. september 2013: 26,8 mio. kr.) 
   
 • Ultimo tredje kvartal var udlejningsgraden 80,9 mod 81,8 ultimo 2013. Der er i perioden fraflyttet lejemål med et samlet areal på 10.951 kvadratmeter, mens der tilsvarende i perioden er udlejet 7.696 kvadratmeter.
   
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 71,0 pct. i forhold til 73,5 pct. ultimo 2013.
   
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 87,7 mod 81,9 ultimo 2013, svarende til en stigning på 7,1 pct. 
   
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 240,3 mio. kr. mod 224,4 mio. kr. ultimo 2013.
   
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
   
 • For hele 2014 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2013: 48,0 mio. kr.) Det er en nedjustering fra den tidligere udmeldte forventning, der var i niveauet 42 mio. kr. Nedjusteringen skyldes det vedvarende pres på lejeniveauerne og en fortsat høj tomgang i porteføljen. 
   
 • Bestyrelsen forventer fortsat en pengestrøm i niveauet 26 mio. kr. for hele 2014.

Hent børsmeddelelse

Compare Listings