Ordinær generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse onsdag den 20. april 2016 kl. 16:00
hos advokatfirma Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø,
med følgende 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

3. Fremlæggelse af årsrapport 2015 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
Selskabets årsrapport for 2015 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2015 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2016
For regnskabsåret 2016 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2015.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson på valg. Alle er villige til genvalg.

7. Valg af revisor
Selskabets revisor er ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30700228. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor.

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 % dog ikke til en højere kurs end senest offentliggjorte indre værdi.

10. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

11. Eventuelt

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest den 19. april 2016 har tilmeldt sig som deltager.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2015 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 20. april 2016 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller på fax. 45 46 09 98, senest den 19. april 2016 kl. 23:59.

Hent meddelelse

Compare Listings