Delårsrapport 1. kvartal 2016

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 31. marts 2016 blev et overskud på 9,1 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. pr. 31. marts 2015. Det mindre driftsresultat i forhold til samme periode sidste år skyldes omkostninger til renovering og indretning af lejemål i koncernens ejendomme.
 • Periodens administrationsomkostninger blev -2,3 mio. kr. mod -2,3 mio. kr. pr. 31. marts 2015.  
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 6,9 mio. kr. (31. marts 2015: 10,0 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev -3,2 mio. kr. (31. marts 2015: -6,6 mio. kr.). Heraf udgør periodens renteudgifter netto -3,6 mio. kr. (31. marts 2015: -3,6 mio. kr.), mens dagsværdiregulering af renteswaps udgør 0,9 mio. kr. (31. marts 2015: -2,2 mio.kr.) og af prioritetsgæld -0,5 mio. kr. (31. marts 2015: -0,8 mio. kr.) 
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 954,5 mio. kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2015. 
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 2,8 mio. kr. (31. marts 2015: 2,6 mio. kr.)  
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 0,1 mio. kr. (31. marts 2015: 2,4 mio. kr.)  
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 90,6 mod 91,5 ultimo 2015. 
 • Der er i perioden opsagt 266 kvadratmeter og genudlejet 2.816 kvadratmeter. 
 • Loan To Value udgør ultimo perioden uændret 67,8 pct. i forhold til ultimo 2015. 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 97,2 mod 96,2 ultimo 2015, svarende til en stigning på 1,1 pct.  
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 266,5 mio. kr. mod 263,7 mio. kr. ultimo 2015. 
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For 2016 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det i årsrapporten for 2015 udmeldte. (2015: 42,6 mio. kr.)  
 • Bestyrelsen forventer fortsat en pengestrøm fra driftsaktivitet i niveauet 28 mio. kr. for 2016.

Hent meddelelse

Compare Listings