Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse mandag den 30. april 2018 kl. 16:00 hos advokatfirma Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017
 3. Fremlæggelse af årsrapport 2017 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse Selskabets årsrapport for 2017 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2017 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2018 For regnskabsåret 2018 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2017.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af revisor Selskabets revisor er ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor.
 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 % dog ikke til en højere kurs end senest offentliggjorte indre værdi.
 10. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 10.1, således at aldersgrænsen på 70 år udgår. Pkt. 10.1 vil herefter lyde: “Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.”
 11. Eventuelt

Særlige vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 3 – 9 kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslaget under punkt 10 kræver særlig majoritet, jf. selskabslovens §106. Vedtagelsen kan herefter kun ske, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 23. april 2018 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 26. april 2018 har tilmeldt sig som deltager.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.482.214,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2017 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 26. april 2018 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller på fax. 45 46 09 98, senest den 26. april 2018 kl. 23:59.

Charlottenlund, den 26. marts 2018

Med venlig hilsen

Niels Roth

Bestyrelsesformand

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings