Halvårsrapport for 1. halvår 2021

Resumé

  • Lejeindtægter: 38,5 mio. kr. (H1 2020: 32,0 mio. kr.). Ibrugtagning af en nyopført lagerbygning og en igangværende reetablering af udlejningsgraden, med afsæt i gennemførte udlejningsaktiviteter i andet halvår af 2020 og i starten af 2021, medfører fortsat en positiv effekt i de realiserede lejeindtægter i første halvår 2021.

  • Resultat af ejendommenes drift udgør 23,6 mio. kr. (H1 2020: 17,9 mio. kr.), og afspejler primært stigningen i lejeindtægterne.

  • Resultat af primær drift før værdireguleringer: 17,7 mio. kr. (H1 2020: 12,6 mio. kr.).

  • Resultat før skat: 57,3 mio. kr. (H1 2020: 6,9 mio. kr.) er væsentlig påvirket af værdireguleringer i perioden.

  • Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør 9,0 mio. kr. (H1 2020: 13,9 mio. kr.) og afspejler på den ene side et øget resultat før værdireguleringer og på den anden side et fald i driftskapitalen. Driftskapitalen er i første halvår 2021 negativt påvirket af påbegyndt tilbagebetaling af COVID-19 hjælpepakkerne, nedbringelse af leverandør- og anden gæld samt en stigning i tilgodehavende moms og øvrige udlæg. I første halvår 2020 var driftskapitalen derimod positivt påvirket som følge af modtagne væsentlige beløb ved fraflytninger til istandsættelser samt øget leverandørgæld.

  • Værdien af selskabets ejendomme: 1.165,5 mio. kr. (ultimo 2020: 1.106,2 mio. kr.). Af en samlet stigning på 59,3 mio. kr. kan 15,9 mio. kr. henføres til forbedringer af ejendommene og 43,4 mio. kr. til urealiserede værdireguleringer.

  • Udlejningsgraden udgør 73,9%, og korrigeret for udviklingstunge ejendomme 78,0% (ultimo 2020 henholdsvis 72,9% og 77,1%). Der er fortsat en god og positiv aktivitet i porteføljen, og ledelsen finder det sandsynligt, at tomgangen i porteføljen, ekskl. udviklingstunge ejendomme, ultimo 2021 vil være i niveauet 82%.

  • For hele 2021 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. Pengestrømmen fra driftsaktiviteten forventes at blive realiseret i niveauet 22 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

“Som udmeldt i børsmeddelelse nr. 6 pr. 9. juli 2021 har vi i løbet af året oplevet en stigende efterspørgsel på især lager- og logistikejendomme, hvor vi ligeledes oplever stigende lejeniveauer. Udviklingen drives af en fortsat stigning i e-handlen, og dette billede er uændret. Udlejningsaktiviteterne har igennem året således generelt været ganske positive, på trods af at vi ved visse fremvisninger oplever, at potentielle lejere er afventende med at beslutte sig, som følge af at forventningerne til fremtidens (kontor) lejetendens ikke er fuldstændig entydig: Medfører post corona tendensen et behov for flere eller færre kvadratmeter? Generelt oplever vi dog ikke, at de potentielle lejeemner er hverken handlingslammede eller berøringsangste i relation til at disponere nye lejemål. Der er blot en enkelt yderligere parameter som skal overvejes.

 Den positive start på året, og for så vidt også det positive udlejningsscenarie ultimo 2020, har medført, at lejeindtægter fra nye lejere kom tidligere på året end oprindeligt forudsat. Dette resulterede allerede i første kvartal i en pæn stigning i lejeindtægterne i forhold til samme periode sidste år, hvilket er fortsat i andet kvartal med en stigning på 32% over niveauet for samme periode i 2020.    

 

Det tidligere udmeldte resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. fastholdes, og ligeledes fastholdes forventningerne til et før skat resultat i niveauet 70 mio. kr., som jf. børsmeddelelse nr. 6 er positivt påvirket af en opskrivning af selskabets portefølje på 43,4 mio.”     

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76

Klik her for den fuldstændige halvårsrapport i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings