Forventninger til årsresultat for 2021

Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2021, meddelte selskabet, at der kunne forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. Denne forventning er uændret.

Efterspørgslen efter især logistikejendomme er fortsat stigende, og lejeniveauerne i velfungerende og velplacerede logistikejendomme fortsætter de positive takter, som allerede kunne konstateres fra sidste halvdel af 2020. Forventninger til fortsat stigning i e-handlen, som er en væsentlig underliggende årsag til dette scenarie, ser ud til at fortsætte, og de fleste analytikere ser dette segment vokse i mange år fremover. Selskabets portefølje er positivt påvirket af at indeholde en væsentlig andel af ejendomme, som er begunstiget af denne udvikling. Selskabets betydeligste enkeltstående investering og største ejendom, er ud over at være indeholdt i ovenstående kategori, udlejet til en lejer med en betydelig soliditet samt en lejekontrakt af en væsentlig varighed. Denne ejendom bidrager i særdeleshed til selskabets positive økonomiske udvikling.

Med baggrund i ovenstående har selskabets ledelse besluttet at opskrive porteføljens dagsværdi med 40,7 mio. kr. Reguleringen indeholder en mindre realiseret gevinst ved salg af en ejendom i Jylland, som samtidig forbedrer selskabets likviditet med 7 mio. kr., således at den forventede likviditet ultimo året nu udgør 35 mio. kr. Dagsværdien af selskabets ejendomme pr. 30. juni 2021 udgør herefter 1.165,5 mio. kr. (ultimo 2020: 1.106,2 mio. kr.). Den samlede værdistigning på 59,3 mio. kr. sammensættes af dagsværdireguleringer for 43,4 mio. kr. (inkl. værdiregulering for perioden 1. kvartal på 2,7 mio. kr.) og forbedringsarbejder for 15,9 mio. kr.

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør 6,6 pct. mod 6,9 pct. ved værdiansættelsen såvel ultimo 2020 som ved ultimo 1. kvartal 2021.

Med en samlet værdiregulering år til dato på 43,4 mio. kr. forventer selskabets ledelse et før skat resultat i niveauet 70,0 mio. kr. (2020: 34,4 mio. kr.).  

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

Tlf. 40 10 28 76

Klik her for at se meddelesen i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings