Forløb af ordinær generalforsamling

Den 30. april 2018 klokken 16:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5,2100 København Ø.

Dagsordenen var:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017
 3. Fremlæggelse af årsrapport 2017 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2018
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte
 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Henrik Thai Jantzen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 40,13 % af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. havde været gjort tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

ad 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017

Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. Fremlæggelse af årsrapport 2017 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Det var foreslået, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017, som udviste et overskud på 29.496 t.kr. efter skat, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen 2018

Det var foreslået for regnskabsåret 2018, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på 250.000 kr., og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på 125.000 kr.

Forslaget blev vedtaget.

ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber, er blevet oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Søren Hofman Laursen, Peter Olsson og Niels Roth.

ad 7. Valg af revisor

Efter indstilling fra revisionsudvalget var det foreslået, at ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor. Revisionsudvalget, som udgøres af den samlede bestyrelse, oplyste, at indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Forslaget blev vedtaget.

ad 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte

Det var foreslået at give bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i det omfang, selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag herfor.

Forslaget blev vedtaget.

ad 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier

Det var af bestyrelsen foreslået at give bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier på op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 % dog ikke til en højere kurs end senest offentliggjorte indre værdi.

Forslaget blev trukket tilbage med forsamlingens tilslutning, således at den bemyndigelsen, der blev givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2017 for en periode på 5 år, fortsat er gældende.

ad 10. Indkomne forslag

Det var af bestyrelsen foreslået at ændre vedtægternes pkt. 10.1 således, at aldersgrænsen på 70 år udgår. Pkt. 10.1 vil herefter lyde:

“Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. “

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 11. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer Kromann Reumert, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

____________________

Henrik Thai Jantzen

For yderligere oplysninger venligst kontakt

bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11
direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings