Delårsrapport 1. kvartal 2018

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2018 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 1. Periodens finansielle resultat, opgjort netto, blev -0,8 kr. (31. marts 2017: -4,4 mio. kr.). Heraf udgør periodens renteudgifter netto -2,0 mio. kr. (31. marts 2017: -3,4 mio. kr.), mens dagsværdiregulering af renteswaps udgør 0,0 mio. kr. (31. marts 2017: 1,1 mio. kr.) og af prioritetsgæld +1,2 mio. kr. (31. marts 2017: -2,1 mio. kr.)
 2. Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 8,4 kr. (31. marts 2017: 11,2 mio. kr.)
 3. Periodens administrationsomkostninger blev 2,5 kr. mod 2,3 mio. kr. pr. 31. marts 2017.
 4. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31. marts 2018 blev et overskud på 11,0 kr. mod 13,5 mio. kr. pr. 31. marts 2017.
 5. Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 868,2 kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2017.
 6. Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 6,0 kr. (31. marts 2017: 5,3 mio. kr.)
 7. Periodens pengestrøm fra driften blev 2,2 kr. (31. marts 2017: 2,0 mio. kr.)
 8. Ultimo perioden var udlejningsgraden 87,7 (31. marts 3027: 91,1).
 9. Loan To Value netto udgør ultimo perioden 59,0 pct. (31. marts 2017: 65,9 pct.)
 10. Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 119,9 mod 117,4 ultimo 2017, svarende til en stigning på 2,1
 11. Egenkapitalen udgør ultimo perioden 318,5 kr. mod 314,5 mio. kr. ultimo 2017.
 12. Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 13. For hele 2018 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 30 mio. kr. (2017: 46,5 mio. kr.) mod det tidligere udmeldte niveau på 32 mio. kr. Det lavere resultat kan i al væsentlighed henføres til ej budgetterede mægleromkostninger i forbindelse med udlejning af Bredebjergvej, øgede omkostninger til istandsættelse samt modernisering af lejemål ved nyudlejning.
 14. Bestyrelsen forventer en pengestrøm fra driften i niveauet 16 mio. kr. for hele 2018 mod det tidligere udmeldte niveau på 18 mio. kr. Den reducerede pengestrøm kan henføres til det lavere resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat samt ændring i sammensætningen af øvrig driftskapital.

For yderligere oplysninger venligst kontakt
direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Hent meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings