Delårsrapport 3. kvartal 2016

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. september 2016 blev et overskud på 35,3 mio. kr. mod 39,7 mio. kr. pr. 30. september 2015. Faldet i driftsresultatet skyldes primært ekstraordinært store udgifter i perioden til indretning og renovering af lejemål i Koncernens ejendomsportefølje.
 • Periodens administrationsomkostninger blev -6,8 mio. kr. mod -6,4 mio. kr. pr. 30. september 2015.  
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 28,5 mio. kr. (30. september 2015: 33,3 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev -9,2 mio. kr. (30. september 2015: -8,6 mio. kr.). Heraf udgør periodens renteudgifter netto -11,2 mio. kr. (30. september 2015: -10,6 mio. kr.), mens dagsværdiregulering af renteswaps udgør 2,7 mio. kr. (30. september 2015: 1,5 mio.kr.) og af prioritetsgæld -0,7 mio. kr. (30. september 2015: 0,5 mio. kr.) 
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 954,5 mio. kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2015. 
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 15,1 mio. kr. (30. september 2015: 18,9 mio. kr.)  
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 10,0 mio. kr. (30. september 2015: 22,4 mio. kr.). Ændringen i pengestrømmen i forhold til samme periode sidste år skyldes dels tilbagegangen i periodens resultat af primær drift før værdiregulering, finansielle poster og skat på 4,8 mio. kr., dels ændringer i koncernens driftskapital (7,3 mio. kr.). 
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 91,2 mod 91,5 ultimo 2015. Der er i perioden fraflyttet 388 kvadratmeter og indflyttet 414 kvadratmeter.
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 66,8 pct. mod 67,8 pct. ultimo 2015. 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 101,68 mod 96,2 ultimo 2015, svarende til en stigning på 5,7 pct.  
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 278,7 mio. kr. mod 263,7 mio. kr. ultimo 2015. 
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2016 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2015: 42,6 mio. kr.)

 Hent meddelelse

Compare Listings