Advanced Search
we found 0 results

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2015 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 31. marts 2015 blev et overskud på 12,3 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. pr. 31. marts 2014.
 • Periodens administrationsomkostninger blev 2,3 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. pr. 31. marts 2014.  
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 10,0 mio. kr. (31. marts 2014: 9,7 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 6,6 mio. kr. (31. marts 2014: 4,7 mio. kr.). I periodens finansielle omkostninger indgår negativ værdiregulering af renteswaps med 0,7 mio. kr. (31. marts 2014: -1,2 mio. kr.) samt negativ værdiregulering af prioritetsgæld med 2,2 mio. kr. (31. marts 2014: 0,0 mio. kr.)
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 949,9 mio. kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2014. 
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 2,6 mio. kr. (31. marts 2014: 1,3 mio. kr.)  
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 2,4 mio. kr. (31. marts 2014: 2,2 mio. kr.)  
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 84,1 mod 81,7 ultimo 2014. Der er i perioden ikke fraflyttet lejemål, men derimod genudlejet 11.717 kvadratmeter.
 • Loan To Value udgør ultimo perioden uændret 71,9 pct. i forhold til ultimo 2014. 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 85,1 mod 84,2 ultimo 2014, svarende til en stigning på 1,0 pct.  
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 233,3 mio. kr. mod 230,7 mio. kr. ultimo 2014. 
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2015 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2014: 38,2 mio. kr.) 
 • Bestyrelsen forventer fortsat en pengestrøm i niveauet 27 mio. kr. for hele 2015.

Hent meddelelse

Compare Listings