Koncernårsrapport 2014 og afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Ejendommenes driftsresultat blev et overskud på 44,2 mio. kr. mod 56,3 mio. kr. i 2013. 
 • Årets administrationsomkostninger blev 6,0 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. i 2013. 
 • Resultatet før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 38,2 mio. kr. (2013: 48,0 mio. kr.). Resultatet svarer til bestyrelsens forventning som offentliggjort den 29. oktober 2014. 
 • Årets finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 12,4 mio. kr. (2013: 11,9 mio. kr.) 
 • Dagsværdireguleringen af koncernens ejendomme er negativ med 18,8 mio. kr. (2013: -65,9 mio. kr.) som følge af den fortsat vanskelige situation for den type ejendomme, som selskabet har investeret i. 
 • Koncernens resultat efter skat er et overskud på 6,2 mio. kr. (2013: et underskud på 39,2 mio. kr.) Trods forbedringen betragter bestyrelsen årets resultat som ikke tilfredsstillende. 
 • Koncernens pengestrøm fra driften er 26,6 mio. kr. (2013: 35,8 mio. kr.) 
 • I løbet af 2014 er der udlejet i alt 8.334 m2, mens der i samme periode er fraflyttet 5.988 m2. Dog er tomgangen, målt på lejeværdi, i løbet af året er steget svagt fra 18,2 pct. primo året til 18,3 pct. ved årets slutning. 
 • Ejendommenes dagsværdi udgør ultimo året 949,9 mio. kr. (2013: 969 mio. kr.) 
 • I forhold til ejendomsporteføljens værdi udgør gælden (Loan To Value) ultimo året 71,9 pct. (2013: 73,5) 
 • Ultimo året er indre værdi pr. aktie 84,16. (2013: 81,88) 
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 230,7 mio. kr. (2012: 224,4 mio. kr.) 
 • For året 2015 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer og finansielle poster i niveauet 40 mio. kr. (2014: 38,2 mio. kr.). 
 • Koncernens pengestrøm fra driften forventes i 2015 at være positiv i niveauet 27 mio. kr. (2014: 26,6 mio. kr.) 
 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2014. 

Selskabet afholder ordinær generalforsamling fredag den 24. april 2015 fra kl. 13:00 på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Hent meddelelse

Hent årsrapport

Compare Listings