Indkaldelse til ordinær generalforsamling


i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 21. april 2022 kl. 16:00

hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, med følgende

Dagsorden

 1. Valg af dirigentㅤ
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021
 3. Fremlæggelse af årsrapport 2021 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.
  Selskabets årsrapport for 2021 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Resultat af bestyrelsesevaluering.
 6. Præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning
 7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2022.
  For regnskabsåret 2022 indstiller bestyrelsen et vederlag på 325.000 kr. til bestyrelsens formand og 150.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. I 2021 udgjorde tilsvarende vederlag henholdsvis 300.000 kr. og 125.000 kr.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg. For beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer, øvrige ledelseshverv, krævende organisationsopgaver samt uafhængighed henvises til årsrapporten og/eller selskabets hjemmeside.
 9. Valg af revisor.
  Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg. Bestyrelsens forslag om genvalg er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.  .
 10. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
  a) Forlængelse af bemyndigelse til bestyrelsen til i yderligere en 5-årig periode fra generalforsamlingen at opkøbe egne aktier på op til 20% af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10% dog maksimalt svarende til den indre værdi af selskabets aktier.
 11. Eventuelt

VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19:

I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende COVID-19-virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand Niels Roth i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsordenen, som findes på vores hjemmeside www.fastejendom.dk. Det vil være muligt at følge generalforsamlingen online via webcam.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 3 – 9 kan vedtages med simpelt flertal.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 14. april 2022 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 14. april 2022  kl. 23.59 har anmodet om et adgangskort.

Alle aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved at give skriftlig og dateret fuldmagt. Frist for aflevering af fuldmagtsblanket er den 14. april 2022 . En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 20. april 2022  kl. 23:59. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, den reviderede årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2021 samt vederlagsrapporten for 2021 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Ringager 4A, 2605 Brøndby, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 20. april 2022 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen (Aktionærportal) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen via webcam via følgende link. Der vil via den digitale løsning være mulighed for at stille spørgsmål, men ikke til at afgive stemme, som i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme.

Brøndby, den 24. marts 2022

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Hent meddelelsen

Hent vederlagsrapport

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings