Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 15. april 2021 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, med følgende

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
  3. Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2020 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk . For regnskabsåret 2020 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
  4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
  5. Godkendelse af vederlagsrapporten
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021. For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2020.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg.
  8. Valg af revisor. Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
  9. Eventuelt

VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19:

I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende COVID-19-virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand Niels Roth i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsordenen, som findes på vores hjemmeside www.fastejendom.dk. Det vil være muligt at følge generalforsamlingen online via webcam.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 3 – 8 kan vedtages med simpelt flertal.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 8. april 2021 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 9. april 2021 kl. 23.59 har anmodet om et adgangskort.

Alle aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved at give skriftlig og dateret fuldmagt. Frist for aflevering af fuldmagtsblanket er den 9. april 2021.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 13. april 2021 kl. 23:59. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2020 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Ringager 4A, 2605 Brøndby, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 14. april 2021 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen (Aktionærportal) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen via webcam via følgende link. Der vil via den digitale løsning være mulighed for at stille spørgsmål, men ikke til at afgive stemme, som i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme.

Brøndby, den 18. marts 2021

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Hent meddelelsen

Hent vederlagsrapport

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings