Halvårsmeddelelse

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2015 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. juni 2015 blev et overskud på 26,0 mio. kr. mod 21,6 mio. kr. pr. 30. juni 2014.
 • Periodens administrationsomkostninger blev 4,4 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. pr. 30. juni 2014. 
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 21,6 mio. kr. (30. juni 2014: 18,8 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev 9,2 mio. kr. (30. juni 2014: 8,5 mio. kr.). I periodens finansielle omkostninger indgår positiv værdiregulering af renteswaps med 0,5 mio. kr. (30. juni 2014: -2,5 mio. kr.) samt negativ værdiregulering af prioritetsgæld med 2,5 mio. kr. (30. juni 2014: 0,1 mio. kr.)
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 949,9 mio. kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2014. 
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 9,4 mio. kr. (30. juni 2014: 9,5 mio. kr.)  
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 14,4 mio. kr. (30. juni 2014: 13,3 mio. kr.)  
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 85,2 mod 81,7 ultimo 2014. Der er i perioden ikke fraflyttet lejemål, men derimod genudlejet 12.510 kvadratmeter. 
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 70,6 pct. (ultimo 2014: 71,9 pct.) 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 87,6 mod 84,2 ultimo 2014, svarende til en stigning på 4,1 pct.  
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 240,1 mio. kr. mod 230,7 mio. kr. ultimo 2014. 
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2015 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2014: 38,2 mio. kr.)  
 • Bestyrelsen forventer fortsat en pengestrøm i niveauet 27 mio. kr. for hele 2015. 

Hent meddelelse

Compare Listings