Forventninger til årsresultat for 2020

Regnskabstallene nedenfor er foreløbige og kan blive ændret frem mod offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport den 11. marts 2021.

Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2020, meddelte selskabet, at der kunne forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 23 mio. kr. Denne forventning er uændret.

Selskabet har i de seneste måneder konstateret en større efterspørgsel efter den type ejendomme som indgår i selskabets portefølje. Specielt vedrørende lager- og logistikejendommene ses en positiv udvikling i såvel efterspørgsel fra potentielle lejere som i markedsleje, hvilket selskabet opfatter som en konsekvens af den stigende online handel i forbindelse med corona krisen. Ligeledes ses en tendens fra investorer, til i endnu højere grad at efterspørge lager– og logistikejendomme, hvilket medfører en mindre positiv påvirkning på afkastkravet på denne type ejendomme.

Selskabet har samtidig revurderet behovet for istandsættelsesarbejder på enkelte større ejendomme og vurderer nu, at vi i de kommende år vil afholde færre omkostninger på istandsættelse end oprindeligt forventet.

Med baggrund i ovenstående har bestyrelsen besluttet at opskrive porteføljens dagsværdi med 17,9 mio. kr. Dagsværdien af selskabets ejendomme pr. 31. december 2020 forventes herefter at udgøre 1.103,0 mio. kr.

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør nu 6,9 pct. mod 7,0 ved værdiansættelsen ultimo 2019.

Med en værdiregulering på 19,6 mio. kr. (inkl. værdiregulering for perioden 1. – 3 kvartal på 1,7 mio. kr.) forventer bestyrelsen et før skat resultat i niveauet 33 mio. kr. (2019: 57,7 mio. kr.).  

Koncernårsrapporten forventes fortsat offentliggjort den 11. marts 2021.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

 Tlf. 40 10 28 76

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings