Forventninger til årsresultat for 2018

Regnskabstallene nedenfor er foreløbige og kan blive ændret frem mod offentliggørelse

af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport den 6. marts 2019.

I lighed med tidligere år har selskabet gennemført en intern værdiansættelse af ejendomsporteføljens forventede dagsværdi pr. 31. december 2018. Værdiansættelsen er gennemgået af et eksternt valuarfirma.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at opskrive porteføljens dagsværdi med 14,3 mio. kr. (Gevinst/tab på ejendomme var 0 kr. i perioden 1. til 3. kvartal). Dagsværdien af selskabets ejendomme pr. 31. december 2018 forventes at udgøre 889,0 mio. kr.

Opskrivningen foretages med afsæt i en generelt forbedret udlejningssituation for selskabets ejendomsportefølje, herunder som følge af en ændret benyttelse af enkelte ejendomme, en mere aktiv bearbejdning af ejendommene samt en generel forbedret markedssituation for den type ejendomme som udgør størstedelen af porteføljen. Der er dog samtidig foretaget få større negative værdireguleringer, primært som konsekvens af enkelte individuelle udlejningsmæssige udfordringer.

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør 7,0 pct., svarende til afkastkravet ved værdiansættelsen ultimo 2017.

I forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal 2018, meddelte selskabet, at der kunne forventes et resultat før finansielle poster, værdireguleringer og skat (EBIT) på mere end 30 mio. kr. For regnskabsåret 2018 forventer bestyrelsen nu et EBIT i niveauet 33 mio. kr. (2017: 39,8 mio. kr. excl. gevinst ved salg af Skippergården).

Bestyrelsen forventer et før skat resultat i niveauet 40 mio. kr. (2017: 34,3 mio. kr.).  

Koncernårsrapporten forventes fortsat offentliggjort den 6. marts 2019.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

Tlf. 40 10 28 76

 Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings