Forløb af ordinær generalforsamling

Den 15. april 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR-nr. 28 50 09 71, hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Selskabets kapitalejere var som følge af de risici der var forbundet med fysisk deltagelse på grund af coronavirus-udbruddet på forhånd blevet opfordret til at afgive brevstemmer og følge generalforsamlingen via et videolink.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
  3. Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2020 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk . For regnskabsåret 2020 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
  4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
  5. Godkendelse af vederlagsrapporten
  6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021. For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2020.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg.
  8. Valg af revisor. Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
  9. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Poul Jagd Mogensen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejerne repræsenterende 41,16% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repræsenteret.

Ad pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020

Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Årsrapporten for regnskabsåret 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at årsrapporten for 2020, som udviste et overskud på DKK 25.865.000 efter skat, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad pkt. 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.

Ad pkt. 5 – Godkendelse af vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at vederlagsrapporten godkendtes.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.

Ad pkt. 6 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021

Det var foreslået for regnskabsåret 2021, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på DKK 300.000, og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på DKK 125.000.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.

Ad pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskabet, er offentliggjort via selskabets hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen.

Ad pkt. 8 – Valg af revisor

Efter indstilling fra revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse, var det foreslået, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisor. Indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til revisor eller revisionsfirmaer.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer.

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Intet til behandling.

                                                                                                                                               -oo0oo-

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

_____________________

Poul Jagd Mogensen

Klik her for referat af generalforsamlingen i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings