Delårsrapport for 1. – 3. kvartal 2021

Resumé

  • Lejeindtægter: 58,1 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2020: 47,3 mio. kr.). Ibrugtagning af en nyopført lagerbygning ultimo 2020 og en støt stigende interesse for selskabets lejemål i øvrigt, medfører både en fremgang i lejeindtægterne og en reduktion i tomgangen. Den øgede udlejning ses som et udtryk for at det er lykkedes at reetablere udlejningsgraden i 2021 efter en række tidligere annoncerede opsigelser i 2020. Udlejningsgraden er de seneste tolv måneder hævet fra 66,9% (3. kvartal 2020) og 72,9% (ultimo 2020) til nu at udgøre 75,6%.

  • Resultat af ejendommenes drift udgør 37,5 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2020: 26,4 mio. kr.) og resultat af primær drift før værdireguleringer udgør 29,1 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2020: 18,8 mio. kr.). Begge resultater afspejler primært stigningen i lejeindtægterne.

  • Værdiregulering af investeringsejendomme: +50,5 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2020: +1,7 mio. kr.) heraf +2,7 mio. kr. i 1. kvartal 2021 og +40,7 mio. kr. i 2. kvartal 2021. Værdireguleringen sker med afsæt i den konstaterede positive udvikling i udlejningsaktiviteterne samt de fortsat gunstige markedsvilkår.

  • Værdien af selskabets ejendomme: 1.180,3 mio. kr. (ultimo 2020: 1.106,2 mio. kr.). Af en samlet stigning på 74,1 mio. kr. kan 23,6 mio. kr. henføres til forbedringer af ejendommene og 50,5 mio. kr. til urealiserede dagsværdireguleringer.

  • Resultat før skat: 73,8 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2020: 13,9 mio. kr.) er væsentlig påvirket af værdireguleringer i perioden.

  • Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør 15,6 mio. kr. (1. – 3. kvartal 2020: 13,6 mio. kr.) og afspejler på den ene side et øget resultat før værdireguleringer og på den anden side et fald i driftskapitalen som følge af tilbagebetaling af COVID-19 hjælpepakker, nedbringelse af leverandør- og anden gæld samt en stigning i tilgodehavende moms og øvrige udlæg.

  • Udlejningsgraden udgør 75,6% og korrigeret for udviklingstunge ejendomme 79,9% (ultimo 2020 henholdsvis 72,9% og 77,1%). Der er fortsat en god og positiv aktivitet i porteføljen, og ledelsen forventer, at udlejningsgraden, ekskl. udviklingstunge ejendomme, ultimo 2021 vil overstige 80%.

  • Selskabet har pr. den 20. oktober 2021 (børsmeddelelse nr. 8) hævet sin forventning til resultat af primær drift før værdireguleringer, pengestrømme fra driftsaktiviteten og et før skat resultatet til niveauerne 37 mio. kr., 23 mio. kr. og 80 mio. kr. Dette kan sammenholdes med de tidligere udmeldte niveauer i halvårsrapporten pr. den 26. august 2021 på henholdsvis 33 mio. kr., 22 mio. kr. og 70 mio. kr.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

Som udmeldt i tidligere børsmeddelelser i 2021, senest i børsmeddelelse nr. 8 pr. den 20. oktober 2021, har vi igennem året oplevet en stigende efterspørgsel på især lager- og logistikejendomme, hvor vi fortsat oplever stigende lejeniveauer og stor efterspørgsel. Udviklingen i dette segment drives af en fortsat stigning i e-handlen, nu også kombineret med et ønske om sikkerhed for at have produkter til rådighed, i et marked præget af usikkerhed i forsyningskæderne.

For så vidt angår kontorsegmentet er det selskabets opfattelse, at det billede som tegner sig som en afledt effekt af corona krisen, ikke er en efterspørgsel efter færre m2, men snarere efter lejemål som i et varierende omfang tilbyder attraktive fællesfaciliteter, fleksibilitet, mulighed for afholdelse af videokonferencer, teams møder m.v.

Selskabet er i stigende grad i stand til at imødekomme denne efterspørgsel, som følge af den udvikling vi gennemfører i forbindelse med konvertering fra domicillejemål til mindre lejemål, evt. i kombination med kontorhotel. Udlejningsaktiviteterne har igennem året således generelt været positive.

Denne positive udvikling igennem året, for hvilken grundlaget bl.a. blev skabt i det positive udlejningsscenarie ultimo 2020, har medført, at lejeindtægter fra nye lejere er kommet tidligere på året end oprindeligt forudsat. Dette resulterede allerede i første halvår i en pæn stigning i lejeindtægterne i forhold til samme periode sidste år, og er fortsat i tredje kvartal med en stigning på 27% over niveauet for samme periode i 2020.    

Resultatet er, at udlejningsgraden stiger til 75,6% pr. den 30. september 2021 mod 72,9% pr. den 30. juni 2021 og 66,9% pr. den 30. september 2020.

Som udmeldt i seneste selskabsmeddelelse fra den 20. oktober 2021, har selskabet hævet sin forventning til resultat af primær drift før værdireguleringer for hele regnskabsåret fra niveauet 33 mio. kr. til niveauet 37 mio. kr. Selskabet hævede samtidig sin forventning til et før skat resultatet fra niveauet 70 mio. kr. til niveauet 80 mio. kr. primært som følge af den yderligere gennemførte opskrivning i juli kvartal af selskabets portefølje.    

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76

Klik her for den fuldstændige rapport i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Compare Listings