Delårsrapport 3. kvartal 2017

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S. 

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. september 2017 blev et overskud på 37,5 mio. kr. mod et overskud på 35,3 mio. kr. pr. 30. september 2016.  
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 956,4 mio. kr. Der har ikke været fortaget reguleringer i perioden. 
 • Periodens administrationsomkostninger blev -7,4 mio. kr. mod -6,8 mio. kr. pr. 30. september 2016.  
 • Periodens resultat af primær drift blev 30,1 mio. kr. (30. september 2016: 28,5 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle poster, opgjort netto, blev -10,4 mio. kr. (30. september 2016: -9,2 mio. kr.). 
 • Periodens resultat efter skat blev et overskud på 15,4 mio. kr. (30. september 2016: 15,1 mio. kr.)  
 • Periodens pengestrøm fra driftsaktiviteten blev 18,8 mio. kr. (30. september 2016: 10,0 mio. kr.)  
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 91,1 mod 90,8 ultimo 2016.  
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 64,6 pct. (30. september 2016: 66,8 pct.) 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 112,02 mod 106,19 ultimo 2016, svarende til en stigning på 5,5 pct.  
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 302,8 mio. kr. mod 291,1 mio. kr. ultimo 2016. 
 • Selskabet har pr. 30. september tilbagekøbt i alt 37.677 stk. egne aktier til en samlet pris på 3,6 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig kurs på 95,8. Programmet fortsætter med en maksimal ramme på 10,0 mio. kr. indtil april 2018.  
 • Selskabet har pr. 1. december solgt en ejendom beliggende på Skipperstræde i Kolding for 95,8 mio. kr. hvilket forventes at påvirke årets resultat positivt med +7,0 mio. kr. før skat.  
 • I anledningen af salget har bestyrelsen opjusteret forventningerne til årets resultat af primær drift før værdireguleringer til i niveauet 44 mio. kr. mod tidligere forventet i niveauet 37 mio. kr. (2016: 40,9 mio. kr.).

Hent meddelelse

Compare Listings