Advanced Search
we found 0 results

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. juni 2016 blev et overskud på 22,5 mio. kr. mod 26,0 mio. kr. pr. 30. juni 2015. Faldet i driftsresultatet skyldes primært ekstraordinært store udgifter i perioden til indretning og renovering af lejemål i Koncernens ejendomsportefølje.
 • Periodens administrationsomkostninger blev -4,6 mio. kr. mod -4,4 mio. kr. pr. 30. juni 2015. 
   
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 17,9 mio. kr. (30. juni 2015: 21,6 mio. kr.)
   
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev -6,6 mio. kr. (30. juni 2015: -9,2 mio. kr.). Heraf udgør periodens renteudgifter netto -7,5 mio. kr. (30. juni 2015: -7,2 mio. kr.), mens dagsværdiregulering af renteswaps udgør 1,5 mio. kr. (30. juni 2015: 0,5 mio.kr.) og af prioritetsgæld -0,6 mio. kr. (30. juni 2015: -2,5 mio. kr.)
   
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 954,5 mio. kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2015.
   
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 8,9 mio. kr. (30. juni 2015: 9,4 mio. kr.)
   
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 4,8 mio. kr. (30. juni 2015: 14,3 mio. kr.) Faldet i pengestrømmen skyldes primært udgifter til istandsættelse af lejemål, en øget afdragsbyrde på realkreditlån og ændringer i koncernens driftskapital.
   
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 90,9 mod 91,5 ultimo 2015. Der er i perioden fraflyttet 5.198 kvadratmeter og indflyttet 4.801 kvadratmeter.
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 67,3 pct. mod 67,8 pct. ultimo 2015.
   
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 99,4 mod 96,2 ultimo 2015, svarende til en stigning på 3,4 pct. 
   
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 272,5 mio. kr. mod 263,7 mio. kr. ultimo 2015.
   
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2016 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2015: 42,6 mio. kr.) 
 • Selskabet har efter regnskabsperiodens udløb indgået aftale om refinansiering af koncernens lån hos Realkredit Danmark. Aftalen medfører en ekstraordinær nedbringelse af realkreditgælden primo januar 2017 med 80,0 mio. kr. samtidig med en omlægning af den resterende låneportefølje til 50 % afdragsfrihed. Det ekstraordinære afdrag på realkreditgælden vil blive finansieret via nedbringelse af selskabets likvide beholdninger.


Hent meddelelse

Compare Listings