PRINT

Revision

Selskabets revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. De underskrivende statsautoriserede revisorer skal rotere mindst hvert syvende år.

Revisionsaftalen indgås med direktionen efter forudgående drøftelse og godkendelse i revisionsudvalget og bestyrelsen.

Indstilling til valg som revisor foretages ud fra en vurdering af kompetence og uafhængighed.

Den eksterne revisor yder alene rådgivningsopgaver, som er godkendt forud for opgavens påbegyndelse.

Bestyrelsen tager mindst en gang årligt efter oplæg fra revisionsudvalget stilling til, om de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige. På bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, drøftes de interne kontrolsystemer med de generalforsamlingsvalgte revisorer. På baggrund af revisors rapportering i revisionsprotokollen drøfter revisionsudvalget, bestyrelsen og den eksterne revision resultatet af den udførte revision, den anvendte regnskabspraksis for væsentlige områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn og hensigtsmæssigheden af den anvendte regnskabspraksis.

Revisionsudvalgets og bestyrelsens medlemmer modtager revisors revisionsprotokollat. Revisionsudvalget og bestyrelsen gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet på et møde med revisor, og revisors observationer og væsentlige forhold fremkommet i forbindelse med revisionen drøftes.