PRINT

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, fastlægger mål og strategier samt godkender budgetter og handlingsplaner. Desuden fører bestyrelsen tilsyn med selskabet og fører kontrol med, at dette ledes af direktionen på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivning og selskabets vedtægter. Som led i udførelsen af sit arbejde sparrer bestyrelsen og formandskabet løbende med direktionen om den bedste løsning af direktionens opgaver. De generelle retningslinjer for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som gennemgås mindst én gang årligt.

Den daglige ledelse af selskabet varetages af direktionen gennem en direktørkontrakt, der nærmere fastlægger direktionens forpligtelser.

Direktionen rapporterer kvartalsvis om selskabets kommercielle og økonomiske forhold til bestyrelsen. Desuden afholdes der i fornødent omfang møder mellem direktionen og selskabets formandskab. Selskabets bestyrelse evaluerer løbende og mindst én gang årligt samarbejdet med direktionen.

Der afholdes møder efter en fastlagt plan, normalt 5 gange årligt. Bestyrelsens formand forbereder og tilrettelægger bestyrelsens arbejde i samarbejde med direktionen.

Revisionsudvalg

Der er etableret et revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse. Som formand for udvalget er valgt bestyrelsesformand Niels Roth. Udvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i et kommissorium, der gennemgås og ajourføres mindst en gang årligt af bestyrelsen.

Det er blandt andet revisionsudvalgets opgave at overvåge og vurdere den finansielle rapportering med henblik på at sikre, at den er dækkende og giver et retvisende billede.

Udvalgets møder afholdes i forbindelse med bestyrelsens møder mindst fire gange årligt. Desuden mødes revisionsudvalget mindst én gang årligt med den eksterne revisor uden deltagelse af direktionen.

Bestyrelsen har bemyndiget revisionsudvalget til at gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet, indhente nødvendig information fra selskabets medarbejdere og de eksterne revisorer og indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelse af udvalgets opgaver.