PRINT

Forventninger til årsresultat for 2017

1. februar 2018

Regnskabstallene nedenfor er foreløbige og kan blive ændret frem mod offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport den 9. marts 2018.

For regnskabsåret 2017 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 46 mio. kr. (2016: 40,9 mio. kr.) mod tidligere udmeldte forventning i niveauet 44 mio. kr.

Efter skat forventer bestyrelsen et resultat i niveauet 30 mio. kr. (2016: 27,4 mio. kr.)

I lighed med tidligere år har selskabet gennemført en intern værdiansættelse af ejendomsporteføljen til dagsværdi pr. 31. december 2017. Værdiansættelsen er efterfølgende gennemgået af et eksternt valuarfirma.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at justere porteføljens dagsværdi pr. 31. december 2017 med -0,5 mio. kr. (2016: 1,9 mio. kr.) til herefter 868,2 mio. kr. (2016: 956,4 mio. kr. / 868,7 mio. kr. korrigeret for salget af Skipperstrædet i Kolding).

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør 7,0 % (2016: 7,1 %).

Koncernårsrapporten forventes offentliggjort den 9. marts 2018.

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

Tilbage til oversigt