PRINT

Forløb af ordinær generalforsamling

20. april 2017

Den 20. april 2017 klokken 16:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 

Dagsordenen var:

1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016
3.    Fremlæggelse af årsrapport 2016 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
4.    Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5.    Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2017
6.    Valg af medlemmer til bestyrelsen
7.    Valg af revisor
8.    Indkomne forslag
9.    Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier
10.  Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Claus Juel Hansen blev valgt som dirigent.
Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 31,8 % af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerettighederne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. havde været gjort tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne senest 3 uger forud for generalforsamlingen.


ad
2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016

Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Beretningen blev taget til efterretning.
 

ad 3. Fremlæggelse af årsrapport 2016 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Det var foreslået, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016, som udviste et overskud på DKK 27.432 t.kr, godkendtes.
Forslaget blev vedtaget.

Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.
Forslaget blev vedtaget.


ad 4
. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
Forslaget blev vedtaget.


ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen 2017

Det var foreslået for regnskabsåret 2017, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på 250.000 kr., og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på 125.000 kr.
Forslaget blev vedtaget.


ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foreslået, at Peter Olsson og Niels Roth blev genvalgt til bestyrelsen.

Næstformand Flemming Borreskov har ønsket at fratræde og det var foreslået i stedet at vælge Søren Hofman Laursen til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, er blevet oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Søren Hofman Laursen, Peter Olsson og Niels Roth.


ad
7. Valg af revisor

Efter indstilling fra revisionsudvalget var det foreslået, at ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen oplyste, at indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 
Forslaget blev vedtaget.


ad 8. Indkomne forslag

Der forelå ikke indkomne forslag til behandling


ad 9. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Det var af bestyrelsen foreslået, at give bemyndigelse til bestyrelsen til i en 5-årig periode fra generalforsamlingen at regne at opkøbe egne aktier på op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 % dog maksimalt svarende til den indre værdi af selskabets aktier.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 10. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer Kromann Reumert, med fuld substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent                           

Claus Juel Hansen

 

Hent meddelelse

Tilbage til oversigt