PRINT

Delårsrapport Q1 2017

20. april 2017

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 31. marts 2017 blev et overskud på 13,5 mio. kr. mod 9,1 mio. kr. pr. 31. marts 2016.
 • Periodens administrationsomkostninger blev 2,3 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. pr. 31. marts 2016. 
 • Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev 11,2 mio. kr. (31. marts 2016: 6,9 mio. kr.) 
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev -4,4 mio. kr. (31. marts 2016: -3,2 mio. kr.). Heraf udgør periodens renteudgifter netto -3,5 mio. kr. (31. marts 2016: -3,6 mio. kr.), mens dagsværdiregulering af renteswaps udgør 1,1 mio. kr. (31. marts 2016: 0,9 mio. kr.) og af prioritetsgæld -2,1 mio. kr. (31. marts 2016: -0,5 mio. kr.) 
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 956,4 mio. kr. hvilket svarer til værdien ultimo 2016. 
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 5,3 mio. kr. (31. marts 2016: 2,8 mio. kr.) 
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 2,0 mio. kr. (31. marts 2016: 0,1 mio. kr.) 
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 91,1 mod 90,8 ultimo 2016. 
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 65,9 pct. (ultimo 2016: 65,9 pct.) 
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 108,13 mod 106,19 ultimo 2016, svarende til en stigning på 1,8 pct. 
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 296,4 mio. kr. mod 291,1 mio. kr. ultimo 2016.
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2017 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 37 mio. kr. (2016: 40,9 mio. kr.) 
 • Bestyrelsen forventer fortsat en pengestrøm fra driften i niveauet 27 mio. kr. for hele 2017.


  Hele periodemeddelelsen er vedlagt i pdf format

Hent meddelelse

Tilbage til oversigt