PRINT

Delårsrapport Q2 2017

29. august 2017

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

 • Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. juni 2017 blev et overskud på 25,0 mio. kr. mod et overskud på 22,5 mio. kr. pr. 30. juni 2016.
 • Periodens administrationsomkostninger blev 5,1 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. pr. 30. juni 2016.
 • Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 956,4 mio. kr. Der har ikke været fortaget reguleringer i perioden.
 • Periodens resultat af primær drift blev 20,0 mio. kr. (30. juni 2016: 17,9 mio. kr.)
 • Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev -7,8 mio. kr. (30. juni 2016: -6,6 mio. kr.).
 • Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 9,5 mio. kr. (30. juni 2016: 8,9 mio. kr.)
 • Periodens pengestrøm fra driften blev 10,3 mio. kr. (30. juni 2016: 4,8 mio. kr.)
 • Ultimo perioden var udlejningsgraden 89,2 mod 90,8 ultimo 2016.
 • Loan To Value udgør ultimo perioden 65,3 pct. (30. juni 2016: 67,3 pct.)
 • Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 109,75 mod 106,19 ultimo 2016, svarende til en stigning på 3,3 pct.
 • Egenkapitalen udgør ultimo perioden 299,0 mio. kr. mod 291,1 mio. kr. ultimo 2016.
 • Selskabet har pr. 30. juni tilbagekøbt i alt 16.476 stk. egne aktier til en samlet pris på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig kurs på 94,4. Programmet fortsætter indenfor en maksimal ramme på 10,0 mio. kr. indtil april 2018.
 • Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
 • For hele 2017 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift eksklusiv værdireguleringer af investeringsejendomme i niveauet 37 mio. kr. (2016: 40,9 mio. kr.)
 • Bestyrelsen forventer en pengestrøm fra driften i niveauet 23 mio. kr. for hele 2017. I delårsrapporten fra 1. kvartal 2017 var forventningen en pengestrøm på 27 mio. kr. Faldet i pengestrømmen skyldes primært at der, for at sikre genudlejning og fastholdelse af eksisterende lejere, er afsat 5 mio. kr. til istandsættelse og forbedring af udvalgte lejemål.

  Hele periodemeddelelsen er vedlagt i pdf format

Hent meddelelse

Tilbage til oversigt