PRINT

Forventninger til årsresultat for 2016

31. januar 2017

Regnskabstallene nedenfor er foreløbige og kan blive ændret frem mod offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport den 31. marts 2017. 

I lighed med tidligere år har selskabet gennemført en intern værdiansættelse af ejendomsporteføljen til dagsværdi pr. 31. december 2016. Værdiansættelsen er efterfølgende gennemgået af to eksterne valuarfirmaer. 

Gennemgangen har givet anledning til, at bestyrelsen har besluttet at opskrive porteføljens dagsværdi pr. 31. december 2016 med 1,9 mio. kr. (2015: 4,6 mio. kr.) til herefter 956,4 mio. kr. (2015: 954,5 mio. kr.) svarende til en opskrivning på 0,2 %. 

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør 7,1 % (2015: 7,3 %). 

For regnskabsåret 2016 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2015: 42,6 mio. kr.)

Efter skat forventer bestyrelsen et resultat i niveauet 27 mio. kr. (2015: 33,0 mio. kr.)  

Koncernårsrapporten forventes fortsat offentliggjort den 31. marts 2017.

Hent meddelelse
Tlbage til oversigt