PRINT

Årsrapport 2015

30. marts 2016

Koncernårsrapport 2015 og afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Det danske ejendomsmarked har i 2015 generelt været præget af en god efterspørgsel efter lejemål. Lejeniveauerne ligger dog fortsat under niveauet før finanskrisen.

Også i Fast Ejendom Danmark's portefølje, der primært består af ejendomme uden for de større byområder, er der gennem 2015 konstateret en stigende efterspørgsel efter lejemål. Det er i løbet af 2015 således lykkedes at øge udlejningsgraden markant fra 81,7 pct. primo året til 91,5 pct. ultimo året.

Som følge af den forbedrede udlejningssituation er resultatet af ejendommenes drift steget fra 44,2 mio. i 2014 til 51,9 mio. i 2015. Kombineret med en positiv værdiregulering af Selskabets ejendomme og fortsat lave finansieringsomkostninger har Selskabet i 2015 realiseret et overskud efter skat på 33,0 mio. kr.

Årets resultat medfører en forrentning af egenkapitalen med 13,3 pct. Bestyrelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende.

Selskabet har i løbet af 2015 opbygget en egen organisation, der nu internt håndterer både administration, drift og til dels udlejning af ejendomsporteføljen.

I kort form kan årets resultater opsummeres som følger: 

 • Ejendommenes driftsresultat er et overskud på 51,9 mio. kr. mod 44,2 mio. kr. i 2014.  
 • Ejendommenes lejeindtægter udgør 80,5 mio. kr. i 2015 mod 72,8 mio. kr. i 2014.  
 • De samlede driftsomkostninger er uændret 28,6 mio. kr. (2014: 28,6 mio. kr.).  
 • Årets administrationsomkostninger blev 9,2 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2014 som følge af etableringen af egen ejendomsadministration og som konsekvens heraf en forøgelse af det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte fra 3 i 2014 til 7 i 2015.  
 • Resultatet før værdiregulering, finansielle poster og skat er 42,6 mio. kr. (2014: 38,2 mio. kr.) svarende til børsmeddelelse af 29. oktober 2015, hvor bestyrelsen forventede et resultat på godt 40 mio. kr. 
 • Årets finansielle omkostninger, opgjort netto, er -12,0 mio.kr (2014: -12,4 mio.kr.).  
 • Koncernens resultat efter skat er herefter et overskud på 33,0 mio. kr. (2014: 6,2 mio. kr.) 
 • Koncernens pengestrøm fra driftsaktivitet udgør i året 33,3 mio. kr. (2014: 26,6 mio. kr.)  
 • I løbet af året er udlejningsgraden, målt på lejeværdi, som anført ovenfor steget markant fra 81,7 pct. primo året til 91,5 pct. ved årets slutning.  
 • Ejendommenes dagsværdi udgør ultimo året 954,5 mio. kr. (2014: 949,9 mio. kr.)  
 • I forhold til ejendomsporteføljens værdi udgør gælden (Loan To Value) ultimo året 67,8 pct. (2014: 71,9) 
 • Egenkapitalen udgør ultimo året 263,7 mio. kr. (2014: 230,7 mio. kr.).  
 • Koncernens indre værdi per aktie udgør ultimo året 96,18 (2014: 84,16).  
 • For året 2016 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer og finansielle poster i niveauet 40 mio. kr. (2015: 42,6 mio. kr.) 
 • Selskabets pengestrøm fra driftsaktivitet forventes i 2016 at være positiv i niveauet 28 mio. kr. (2015: 33,3 mio. kr.). 
 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2015.  

Selskabet afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016 fra kl. 16:00 på adressen c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 

Hent årsrapport

Hent meddelelse

Tilbage til oversigt