PRINT

Referat af ordinær generalforsamling 2015

24. april 2015

Den 24. april 2015, klokken 13:00, blev der i henhold til vedtægternes pkt. 6 og 7 afholdt ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S hos Cura Management, på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Advokat Henrik Thal Jantzen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at et samlet aktiebeløb på DKK 1.737.022 svarende til 868.511 stemmer var repræsenteret.

Indkaldelse havde været offentliggjort på selskabet hjemmeside siden 27. marts 2015 og endvidere fremsendt via e-mail til de aktionærer, der havde oplyst deres e-mailadresse, samt pr. brev til de aktionærer, der havde anmodet herom.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende beretning havde siden 27. marts 2015 været tilgængelig på selskabets hjemmeside og havde endvidere fra dette tidspunkt været fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn.

Dirigenten konstaterede med henvisning hertil - og med generalforsamlingens tilslutning - at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014.

3. Fremlæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2015.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %.

10. Eventuelt.


Ad 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014

Bestyrelsesformand Niels Roth aflagde beretning om selskabets virksomhed i 2014. 

Formandens beretning blev taget til efterretning.  

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

Regnskabet for året 2014 udviste et overskud (efter skat) på DKK 6.234.000,00. 

Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesformanden, der samtidig indstillede, at der ikke skulle foretages udlodning for 2014. 

Den reviderede årsrapport for 2014 samt forslaget om, at der ikke skete udlodning for 2014, blev enstemmigt vedtaget.  

Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Forslaget om decharge til bestyrelsen og direktionen blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2015

Bestyrelsens forslag om et vederlag for regnskabsåret 2015 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og kr. 125.000 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med selskabet vedtægter pkt. 10.1 var bestyrelsesmedlemmerne valgt for et år ad gangen indtil næste ordinære generalforsamling. Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson var alle rede til genvalg. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til bestyrelsen, og genvalg af Niels Roth, Flemming Borreskov og Peter Olsson blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 7. Valg af revisor

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt, at Ernst & Young (tidligere KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) blev genvalgt som selskabets revisor for det kommende år. 

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 9. Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at opkøbe egne aktier for op til 20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 % blev enstemmigt vedtaget af hele generalforsamlingen. 

Ad 10. Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til behandling. 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14:00. 

 

Som dirigent:                                                                                                                                       

Henrik Thal Jantzen