PRINT

Værdiregulering af ejendomsporteføljen og forventninger til årsresultat for 2014

27. januar 2015

Regnskabstallene nedenfor er foreløbige og kan blive ændret frem mod offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport den 27. marts 2015.

I lighed med tidligere år har selskabet ved årsskiftet gennemført en intern værdiansættelse af ejendomsporteføljen til dagsværdi. Værdiansættelsen er desuden gennemgået af to eksterne valuarer. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at nedskrive porteføljens dagsværdi pr. 31. december 2014 med 18,8 mio. kr. til herefter 949,9 mio. kr. (31.12.2013: 968,7 mio. kr.) svarende til en nedskrivning på knap 2 pct.  

Nedskrivningen er primært begrundet i det forhold, at efterspørgslen efter ejendomme i provinsen, og sekundært beliggende ejendomme i områder med stor tomgang, fortsat er meget begrænset.

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør herefter 7,3 mod 7,1 ultimo 2013. 

For regnskabsåret 2014 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2013: 48,0 mio. kr.)

Efter skat forventer bestyrelsen et resultat i niveauet 6 mio. kr. (2013: Et underskud på 39,2 mio. kr.)    

Hent fondsbørsmeddelelse

Tilbage til oversigt 2015